Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chương trình hành động (1)
Trích yếu: Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW cổ Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020
Ngày ban hành:
09/06/2015
Ngày có hiệu lực:
16/05/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực