Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị quyết (6)
Trích yếu: Nghị quyết của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
19/10/2018
Ngày có hiệu lực:
03/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
19/10/2018
Ngày có hiệu lực:
08/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
20/08/2018
Ngày có hiệu lực:
23/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới.
Ngày ban hành:
11/10/2017
Ngày có hiệu lực:
24/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động
Ngày ban hành:
03/11/2015
Ngày có hiệu lực:
22/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020
Ngày ban hành:
25/12/2012
Ngày có hiệu lực:
22/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực