Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (134)
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện chi thù lao cho Đại lý thu
Ngày ban hành:
09/06/2020
Ngày có hiệu lực:
09/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện in thông báo xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
09/06/2020
Ngày có hiệu lực:
09/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày có hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
11/05/2020
Ngày có hiệu lực:
11/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại các Công văn số 1017/BHXHCSXH ngày 27/3/2020 và 1197/BHXHCSXH ngày 15/4/2020
Ngày ban hành:
22/04/2020
Ngày có hiệu lực:
22/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện Công văn số 2858/VPCPNC về ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v bố trí CCVC làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực