Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (65)
Trích yếu: Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
08/06/2020
Ngày có hiệu lực:
08/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Dứt (Lần đầu)
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
29/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc giải quyết khiếu nại của ông Liêu Hoàng Phú (Lần đầu)
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
29/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành mức chi thù lao cho Đại lý thu làm tổ chức thu BHXH tự nguyện, BHYT
Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày có hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
Ngày ban hành:
23/08/2019
Ngày có hiệu lực:
14/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
19/08/2019
Ngày có hiệu lực:
16/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
19/08/2019
Ngày có hiệu lực:
26/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
19/08/2019
Ngày có hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực