Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Luật (9)
Trích yếu: Bộ Luật lao động
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày có hiệu lực:
18/06/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Tố cáo
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày có hiệu lực:
25/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật An toàn, vệ sinh lao động.
Ngày ban hành:
04/09/2018
Ngày có hiệu lực:
25/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Tiếp cận thông tin.
Ngày ban hành:
23/04/2018
Ngày có hiệu lực:
06/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật việc làm
Ngày ban hành:
30/10/2015
Ngày có hiệu lực:
16/11/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
27/02/2015
Ngày có hiệu lực:
04/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
27/02/2015
Ngày có hiệu lực:
01/07/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
28/11/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực