Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kế hoạch (11)
Trích yếu: Tham gia Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
03/07/2015
Ngày có hiệu lực:
03/07/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
09/06/2015
Ngày có hiệu lực:
18/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện Chương trình hành động số 23-Ctr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 và Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020
Ngày ban hành:
09/06/2015
Ngày có hiệu lực:
01/08/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực