Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (40)
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
31/01/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hộivà trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
28/12/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
10/12/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
10/12/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
05/12/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
30/03/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
30/01/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
27/07/2005
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực