Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (40)
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
22/01/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
22/01/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
15/01/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
14/01/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
28/08/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
29/09/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
23/09/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
16/06/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực