Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (40)
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
25/10/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
03/02/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
30/12/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ luật lao động – Thương binh và Xã hội hướn dẫn thi hành một số điều của nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
16/10/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
14/04/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
20/05/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ.
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
24/04/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
24/09/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực