Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (65)
Trích yếu: Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Ngày ban hành:
16/08/2017
Ngày có hiệu lực:
29/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Ngày ban hành:
10/08/2017
Ngày có hiệu lực:
23/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, trách nhiệm và chế độ quản lý của các Tổ nghiệp vụ thuộc BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Ngày ban hành:
10/08/2017
Ngày có hiệu lực:
31/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
04/08/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
Ngày ban hành:
09/07/2017
Ngày có hiệu lực:
06/02/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành quy định đối tượng tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu, quy định tuyến KCB và chuyển tuyến KCB BHYT.
Ngày ban hành:
15/11/2016
Ngày có hiệu lực:
29/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
13/06/2016
Ngày có hiệu lực:
22/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: về việc bảo lưu số tháng lẻ chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp
Ngày ban hành:
08/06/2016
Ngày có hiệu lực:
18/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực