Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (65)
Trích yếu: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành:
19/08/2019
Ngày có hiệu lực:
09/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
Ngày ban hành:
03/05/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
Ngày ban hành:
27/02/2019
Ngày có hiệu lực:
27/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí.
Ngày ban hành:
20/12/2018
Ngày có hiệu lực:
18/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ban hành Quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
23/10/2018
Ngày có hiệu lực:
06/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ban hành quy định về quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
22/10/2018
Ngày có hiệu lực:
28/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ban hành quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
22/10/2018
Ngày có hiệu lực:
08/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
Ngày ban hành:
31/07/2018
Ngày có hiệu lực:
16/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực