Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Biểu mẫu Chế độ chính sách (18)
Trích yếu: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực