Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Biểu mẫu Sổ, Thẻ (2)
Trích yếu: Tổng hợp số người tham gia BHYT do UBND xã lập danh sách
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực