Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Biểu mẫu Thu (15)
Trích yếu: Danh sách biến động thành viên hộ gia đình
Ngày ban hành:
28/03/2019
Ngày có hiệu lực:
28/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
08/01/2020
Ngày có hiệu lực:
08/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của đơn vị quản lý đối tượng
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực