Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (26)
Trích yếu: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
24/08/2020
Ngày có hiệu lực:
24/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CHƯA NHẬN CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DSPHSK
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB)
Ngày ban hành:
22/04/2020
Ngày có hiệu lực:
22/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực