Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

04/02/2020 10:54 AM


Trong năm 2019, dưới sự Lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự quyết tâm của tập thể chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, công tác tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đạt và vượt kế hoạch được giao. Tính đến ngày 31/12/2019, toàn huyện có 8.325 người tham gia BHXH (vượt 100,08% so Kế hoạch), có 259.448 người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ độ bao phủ là 84,51% (vượt 100,10% so Kế hoạch UBND tỉnh giao). Chỉ tiêu 15.1 tại xã Kiến An trong lộ trình nông thôn mới năm 2019 đạt 85,1% (không tính số liệu dân số rời khỏi địa phương có tham gia BHYT; Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2019, phấn đấu tiếp tục giữ vững và nâng cao tỷ lệ đã đạt.

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong năm 2020, từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020, Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới đã thành lập 03 đoàn công tác gồm Lãnh đạo và 01 chuyên quản thu đến làm việc và trao đổi với Lãnh đạo, cán bộ phụ trách BHXH, BHYT tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Buổi làm việc của Tổ công tác BHXH huyện với UBND xã Tấn Mỹ

Tại buổi làm việc, Bảo hiểm xã hội huyện thông tin về kết quả thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019 trên địa bàn xã, thị trấn; Kết quả các mô hình UBND xã, thị trấn đã đăng ký để thực hiện tuyên truyền vận động, phát triển đối tượng tham gia, thông tin về chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, các mô hình phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong năm dự kiến tham mưu UBND huyện.

Cũng tại buổi làm việc, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn thông tin thêm về công tác tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT; những thuận lợi, khó khăn của UBND xã, thị trấn trong quá trình thực hiện năm 2019, trao đổi và thống nhất lựa chọn đăng ký một số mô hình giải pháp trong chuỗi các mô hình giải pháp dự kiến tham mưu UBND huyện ban hành thực hiện trong năm 2020.

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, tập thể Bảo hiểm xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Mới quyết tâm tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, đột phá về tư duy trong lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong năm 2020 và Nghị quyết Huyện ủy Chợ Mới đã đề ra./.

 

Candy (Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới)