Bảo hiểm xã hội huyện Châu Phú kiểm soát tốt nguồn kinh phí chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019

31/01/2020 11:00 AM


Ngay từ đầu năm 2019, ngoài những nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công tác thu và giảm nợ; công tác giải quyết chế độ chính sách, công tác giao dịch điện tử, công tác tuyên truyền. Tập thể ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Châu Phú xác định công tác giám định bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Với định hướng đó, Bảo hiểm xã hội huyện xây dựng Kế hoạch giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT tại tất cả các cơ sở trên địa bàn huyện đồng thời phối hợp phòng Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh BHYT và Quyết định giao nguồn kinh phí chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho từng đơn vị khám chữa bệnh BHYT trên cơ sở Quyết định giao của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Người dân đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm y tế huyện Châu Phú

Hàng tháng, ngoài giám định trên phần mềm còn giám định trực tiếp tối thiểu trên 35% hồ sơ phát sinh tại Trung tâm y tế và 04 Trạm y tế xã, thị trấn; tham gia họp trực tuyến cùng tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thông báo tình hình sử dụng nguồn kinh phí KCB BHYT cho từng cơ sở, đồng thời cùng Ban giám đốc Trung tâm y tế đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất cho những cơ sở vượt nguồn.

Tính đến ngày 31/12/2019, huyện sử dụng 32.656.851.366/36.885.000.000 đồng nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT, đạt  88,54% dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Để đạt được kết quả trên, nhờ sự quan tâm sâu sát của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với các cơ sở khám chữa bệnh và đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đây là cơ sở tạo động lực thúc đẩy cho giám định viên của huyện hăng say công tác giám định, đồng thời kiên quyết từ chối chi phí không đúng quy định để cơ sở chấn chỉnh kịp thời./.

Văn Mười (Châu Phú)