Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

20/01/2020 10:36 AM


Năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) giúp các đơn vị sử dụng lao động tuân thủ tốt hơn các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) giúp các đơn vị sử dụng lao động tuân thủ tốt hơn các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Tính đến ngày 31/12/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã thực hiện và phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện 88 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 302 đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh, nội bộ ngành và các đại lý thu, đại diện chi trả, đạt 111% kế hoạch được giao và thanh tra đột xuất tại 66 đơn vị sử dụng lao động. Qua đó, đã yêu cầu tham gia cho 1.301 lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền truy đóng là 2.352 triệu đồng; Điều chỉnh mức đóng BHXH, BHTN, BHYT chưa đúng quy định cho 145 người lao động với số tiền truy đóng là 233 triệu đồng; Yêu cầu khắc phục số nợ chậm đóng là 33.188 triệu đồng; Yêu cầu thu hồi 2.056 triệu đồng thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT sai quy định về quỹ BHYT; yêu cầu hoàn trả 22 triệu đồng hưởng chế độ ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sai quy định về quỹ BHXH; Xử phạt vi phạm hành chính 13 đơn vị số tiền 276 triệu đồng vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

Kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, đã thu được số tiền phải truy đóng 2.324 triệu đồng (đạt 89,90% số phải truy đóng), thu nợ chậm đóng được 25.688 triệu đồng (đạt 77,4% số nợ chậm đóng), thu về quỹ BHYT được 1.223 triệu đồng (chiếm 59,5% số yêu cầu, số còn lại đang tiếp tục thực hiện bằng cách giảm trừ kinh phí cấp trong quyết toán năm 2019), thu về quỹ BHXH 22 triệu đồng (đạt 100%).

Để đạt được kết quả như trên Phòng Thanh tra - Kiểm tra Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã chủ động triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm; tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT...

Năm 2020, căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-BHXH ngày 29/11/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2020; Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngành trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Thông qua kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra gắn với việc tham mưu, kiến nghị để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT đáp ứng yêu cầu thực tế và bám sát nhiệm vụ của Ngành; tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT, các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, lạm dụng, trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT; tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, góp phần hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Phương Quyên