Hướng dẫn bổ sung việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất

13/05/2020 09:27 AM


Thực hiện Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và Công văn số 2088/VPUBND-KGVX ngày 06/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang việc triển khai thực hiện việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngày 11/5/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 602/BHXH-QLT hướng dẫn bổ sung việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất tại Hướng dẫn Liên ngành số 399/HD-BHXH-STC-LĐTBXH ngày 25/3/2020.

Như vậy người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

- Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp trên, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

Thứ nhất: Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

Thứ hai: Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Thứ ba: Người sử dụng lao động “Đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 01 năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01 năm 2020”. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm:

- Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoản thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị;

- Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

- Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

- Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

* Số lao động nêu tại điểm này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Về thẩm quyền xác nhận và thời gian tạm dừng đóng được quy định như sau:

Thẩm quyền xác nhận: Do cơ quan Bảo hiểm xã hội (nơi đơn vị đang đóng bảo hiểm xã hội) xem xét, quyết định căn cứ trên văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được từ người sử dụng lao động.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Được thực hiện từ lúc đơn vị gửi văn bản đề nghị đến hết tháng 6/2020, trong thời gian này không tính lãi chậm đóng. Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020, dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, đơn vị có đề nghị tiếp tục gia hạn.

Về hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất:

Đối với Đơn vị sử dụng lao động:

- Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động (Mẫu phụ lục 01).

- Danh sách người lao động phải giảm (Mẫu phụ lục 02).

- Bản sao các văn bản thỏa thuận hoặc quyết định thể hiện người lao động phải giảm.

- Nộp hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc huyện (nơi đơn vị đang đóng bảo hiểm xã hội).

Đối với Cơ quan Bảo hiểm xã hội:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của đơn vị, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ xem xét, đối chiếu số liệu và giải quyết hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Về việc đóng bù vào quỹ hưu trí, tử tuất

Hết thời gian tạm dừng đóng, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả người lao động ngừng việc hưởng lương theo Điều 98 của Bộ luật Lao động), số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

Kể từ thời điểm hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

Các Công văn hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất: Công văn 1151/LĐTBXH-BHXH, Công văn 602/BHXH-QLT, Hướng dẫn 399/HD-BHXH-STC –LĐTBXH và các Biểu mẫu đính kèm đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa lên Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh./.

Nguyễn Thị Lộc

  • Lượt truy cập: 199863
  • Tháng này: 18864
  • Hôm nay: 444
  • Đang trực tuyến: 224