Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Thanh tra - Kiểm Tra

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Giám Định Bảo hiểm y tế

Phòng Cấp sổ, thẻ

Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội

Phòng Quản lý Thu

Phòng Tổ chức cán bộ

Văn phòng