Ban Lãnh Đạo

01/01/2017 12:00 AM


1. Bà Nguyễn Thị Tím, Phó Giám đốc được giao quản lý, điều hành Bảo hiểm xã hội tỉnh:

1.1. Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang theo chức năng nhiệm vụ được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

1.2. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Tổ chức thực hiện các công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; công tác phòng chống tham nhũng.

- Thực hiện công tác kế hoạch và quản lý tài chính, tài sản; công tác kế toán của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Làm Chủ đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang theo phân cấp.

- Quản lý công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Tổ chức giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tư vấn chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Quản lý và tổ chức thực hiện các công tác: Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tổng hợp, hành chính, văn thư, quản trị, ISO, pháp chế.

1.3. Kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang.

1.4. Trực tiếp chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức cán bộ.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội.

- Văn phòng.

2. Đồng chí Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh:

2.1. Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Quản lý và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Tổ chức ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật. Tham gia Hội đồng đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

- Tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý và tổ chức thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2.2. Kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2.3. Trực tiếp chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ

- Phòng Giám định bảo hiểm y tế.

- Phòng Thanh tra - Kiểm tra.

- Phòng Công nghệ thông tin.

3. Bà Trần Thị Thu Phượng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang:

3.1. Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Quản lý và tổ chức thực hiện công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; đôn đốc thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền thông; công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý các thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh trên Internet theo quy định.

- Quản lý công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3.2. Trực tiếp chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ:

- Phòng Quản lý thu.

- Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng.

- Phòng Cấp sổ, thẻ.